Anmeldung

Anmeldeformulare

abweiterbildung.pdf

an-2020-02-19-wald.htm

an-2022-01-06-oeko-kartoffeltag.htm

an-2022-01-11-fuetterungsseminar.htm

an-2022-01-11-klauenpflege1.htm

an-2022-01-12-junghennen-impfen.htm

an-2022-01-13-finanzen.htm

an-2022-01-17-weniger_muell.htm

an-2022-01-18-alternative-vermarktung.htm

an-2022-01-18-forstwirtschaft.htm

an-2022-01-18-mutterkuehe-beratung.htm

an-2022-01-19-mobilstaelle.htm

an-2022-01-20-online_photovoltaik.htm

an-2022-01-27-sk-tiertransport.htm

an-2022-02-07-theaterworkshop.htm

an-2022-02-10-beleuchtung.htm

an-2022-02-15-isofluran.htm
Veranstaltung: Sachkundelehrgang für Ferkelbetäubung mit Isofluran am Herbst 2022

an-2022-02-16-schweinehaltung-schweiz.htm

an-2022-02-16-wald-ist-weg.htm

an-2022-02-17-betriebsuebergabe.htm

an-2022-02-22-arbeitserledigung.htm

an-2022-02-22-biogefluegel.htm

an-2022-02-22-biogefluegel-online.htm

an-2022-02-22-homoeopathie.htm

an-2022-02-23-kranke-tiere-gefluegel.htm

an-2022-02-24-exkursio-bullenmast.htm

an-2022-02-24-kranke-tiere-rind.htm

an-2022-02-24-stallbaumodelle-schwein.htm

an-2022-03-01-intensivseminar.htm

an-2022-03-01-intensivseminar1.htm

an-2022-03-02-iq-agrar.htm

an-2022-03-02-itw.htm

an-2022-03-03-biogas_gs.htm

an-2022-03-07-waldsicherung.htm

an-2022-03-08-ferkelaufzucht.htm

an-2022-03-08-klauenpflege11.htm

an-2022-03-09-bauernhofpaedagoik.htm

an-2022-03-10-heilpflanzenaufbau.htm

an-2022-03-11-heilpflanzenpraxis.htm

an-2022-03-15-edv-und-apps.htm

an-2022-03-15-edv-und-apps1.htm
Veranstaltung: 23. NRW-Biogastagung (Online) am 31. Mai 2022

an-2022-03-16-bsk-schwein-2.htm

an-2022-03-16-n-p-reduziert.htm

an-2022-03-16-tiersignale-schwein.htm

an-2022-03-17-online_waermetagung.htm

an-2022-03-21-besamung_rind1.htm

an-2022-03-21-weideparasiten.htm

an-2022-03-23-as_biogas.htm

an-2022-03-30-nottoeten-schweine.htm

an-2022-03-31-insekten.htm

an-2022-04-08-abferkelsysteme.htm

an-2022-04-12-hanfanbau.htm

an-2022-04-13-fresseraufzucht.htm

an-2022-04-20-pekingente.htm

an-2022-04-27-pferdeweide.htm

an-2022-04-27-windenergie-online.htm

an-2022-04-27-windenergie-praesenz.htm

an-2022-05-02-gefluegeltag.htm

an-2022-05-03-tiersignale.htm

an-2022-05-04-hitzestress.htm

an-2022-05-11-klauenpflege.htm

an-2022-05-17-klauenpflege_azubi.htm

an-2022-05-19-bauen-pferde.htm

an-2022-05-24-hitzestress-mutterkuehe.htm

an-2022-05-31-gastagung_online.htm

an-2022-05-31-gastagung_praesenz.htm

an-2022-06-01-lueftungscheck.htm

an-2022-06-02-nachhaltigkeitsbeauftragter.htm
Veranstaltung: Onlineschulung zum Nachhaltigkeitsbeauftragten im SURE System im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 am 02.06.2022, Kurs-Nr.: nicht erforderlich

an-2022-06-07-schnupper-acker.htm

an-2022-06-08-schnupper-schwein.htm

an-2022-06-09-nachhaltigkeitsbeauftragter.htm
Veranstaltung: Onlineschulung zum Nachhaltigkeitsbeauftragten im SURE System im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 am 09.06.2022, Kurs-Nr.: nicht erforderlich

an-2022-06-09-schnupper-rind.htm

an-2022-06-09_schlachten_gefluegel.htm

an-2022-06-10-schnupper-schazie.htm

an-2022-06-10-sensen.htm

an-2022-06-13-hitzestress.htm
Veranstaltung: Hitzestress bei Geflügel (Online-Seminar) am 13.06.2022

an-2022-06-13-sk-schwein.htm

an-2022-06-21-hitze.htm
Veranstaltung: Hitzestress beim Gartenhuhn (Online-Seminar) am 21.06.2022

an-2022-06-22-sk-tiertransport.htm

an-2022-06-27-kuehlung.htm
Veranstaltung: Heißes Schwein, das muss nicht sein! (Online-Seminar, Teil 1) am 27.06.2022

an-2022-06-28-kuehlung.htm
Veranstaltung: Heißes Schwein, das muss nicht sein! (Online-Seminar, Teil 2) am 28.06.2022

an-2022-07-07-legehennen-endoparasiten.htm
Veranstaltung: Endoparasiten bei Legehennen – Diagnose, Vorbeugung und Behandlung (Online-Seminar) am 05.07.2022

an-2022-07-10-tiersignale-mastputen.htm
Veranstaltung: Tierwohl & Tiersignale: Mastputen am 19.07.2022

an-2022-07-13-gaense.htm
Veranstaltung: Betriebsbesichtigung „Der Gänsepeter“ am 13.07.2022

an-2022-08-04-kleinsthaltung.htm
Veranstaltung: Online-Infoabend für Kleinstgeflügelhalterinnen und -halter am 04.08.2022

an-2022-08-16-erste-hilfe.htm
Veranstaltung: Erste Hilfe beim Huhn (Online-Seminar) am 16.08.2022

an-2022-08-17-sensen.htm

an-2022-10-04-bsk-uea-schwein.htm

an-2022-10-04-wartelisteisofluran.htm
Veranstaltung: Sachkundelehrgang für Ferkelbetäubung mit Isofluran am Herbst 2022

an-2022-10-10-bsk-uea-rind.htm

an-2022-11-08-gs_biogas1.htm

an-2022-11-16-as_biogas.htm

an-2022-11-22-klauenpflege-gk.htm

antwort-ok.htm

antwort-ok-iso.htm

antwort-ok-or.htm

email-hp.txt

email-iso-txt.txt

email-txt.txt